Privacy Policy

 1. ARTIKEL 1. DEFINITIES

  In deze Algemene Voorwaarden gebruiken Wij woorden die beginnen met een hoofdletter. Die woorden hebben de betekenis zoals hieronder uiteengezet. Voor het gemak hebben We alleen enkelvoud uiteengezet, echter, woorden die beginnen met een hoofdletter, en in meervoud geschreven zijn, hebben ook de betekenis als hieronder in enkelvoud is uiteengezet.

  1. Wij / We / Ons / Onze: Boomerang Create B.V.
  2. Jij / Je / Jouw: Jij als Gebruiker of als Deelnemer.
  3. Opdracht: een creatieve opdracht zoals deze op de Website door Ons bekend wordt gemaakt.
  4. Gebruiker: iedere (rechts)persoon die van Onze Website gebruik maakt.
  5. Deelnemer: iedere (rechts)persoon die aan een Opdracht deelneemt.
  6. Open Opdracht: een Opdracht waarbij iedereen welkom is om deel te nemen aan de Opdracht.
  7. Ondernemer: een Deelnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  8. Gesloten Opdrach: Een Opdracht waar aan alleen een door Ons geselecteerde groep Deelnemers aan mag deelnemen. Veelal gaat het dan om Opdrachten voor opdrachtgevers van Ons.
  9. Inzending: een creatieve inzending naar aanleiding van een Opdracht.
  10. Website: de website create.boomerang.com of www.boomerang.com.
 2. ARTIKEL 2. ALGEMEEN

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Jou en Ons. Als Je bij Ons iets bestelt ga je akkoord met deze algemeen voorwaarden door middel van een vinkje. Ben je een Deelnemer, dan ga je met deze algemene voorwaarden akkoord door het plaatsen van een vinkje bij het aanmaken van een account.
  2. Andere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden, zijn niet van toepassing en wijzen Wij hierbij uitdrukkelijk van de hand.
  3. Wij zullen Jouw gegevens conform Onze privacy policy verwerken. Deze zijn te vinden op Onze Website. Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1335553.
  4. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Als Je een Ondernemer bent, worden de geschillen uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. In alle andere gevallen gelden de wettelijke competentieregels.
  5. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden aan te passen. Als je een Deelnemer bent, zullen Wij de nieuwe algemene voorwaarden aan Je voorleggen. Ga je niet akkoord met de nieuwe algemene voorwaarden, dan kun je niet meer deelnemen aan nieuwe Opdrachten.
  6. Wij hebben altijd het recht de Website (tijdelijk) uit de lucht te halen en/of de daarbij behorende diensten (tijdelijk) te staken, zonder dat Wij gehouden zijn Jou schadeloos te stellen.
  7. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Ons, zijn Wij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen, inclusief het niet nakomen van garantieverplichtingen, of voor schade uit enige andere hoofde, zoals bijvoorbeeld een onrechtmatige daad. Dit lid geldt niet als Je geen Ondernemer bent.
 3. ARTIKEL 3. GEBRUIK DOOR GEBRUIKER

  1. Alleen materiaal dat onder de Creative Commons licentie wordt aangeboden mag Je gebruiken voor eigen doeleinden, zolang de licentievoorwaarden zoals die bij het materiaal worden vermeldt worden nageleefd. Voor ander materiaal, dus materiaal dat niet onder de Creative Commons licentie aan Je ter beschikking wordt gesteld door Ons, zijn alle rechten voorbehouden. Dit betekent dat Je dat materiaal niet zonder toestemming van Ons mag gebruiken.
  2. Voor producten die je op onze website kunt bestellen geldt een herroepingstermijn van veertien (14) dagen. Dit betekent dat je veertien (14) dagen na ontvangst van het product het product zonder opgaaf van reden kunt terugsturen. Let op: dit geldt niet voor ansichtkaarten. Stuur Je een ansichtkaart, dan verleen Je ons toestemming om de overeenkomst gelijk uit te voeren. In dat geval kun Je de overeenkomst dus niet herroepen. Om te kunnen herroepen kun Je gebruik maken van het modelformulier zoals dit te vinden is op … Het is niet verplicht gebruik te maken van dit modelformulier. Je kunt ook gewoon het product retourneren, als Je maar duidelijk maakt welke order het betreft, bijvoorbeeld door de bevestigingse-mail te printen, en deze bij het pakket bij te voegen. De kosten voor het retourneren zijn voor Jouw rekening. Na ontvangst retourneren Wij Je hetgeen je voor het geretourneerde product betaald hebt , inclusief initiële verzendkosten). Het recht om te herroepen geldt in ieder geval niet als Je een Ondernemer bent.
  3. Je vrijwaart Ons voor aanspraken van derden indien en voor zover Wij worden aangesproken ter zake eventuele schade ten gevolge van het niet naleven van deze algemene voorwaarden door Jou.
  4. Indien Je niet alleen Gebruiker bent, maar ook Deelnemer, dan gelden de navolgende artikelen van deze algemene voorwaarden.
 4. ARTIKEL 4. GEBRUIK DOOR DEELNEMER

  1. Je garandeert dat Je je op onze Website netjes zult gedragen.
  2. Het is Je niet toegestaan de Website of infrastructuur van Ons zo te gebruiken dat het resulteert in schade voor Ons of derde partijen, of dat het resulteert in het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van Onze Website.
  3. Het is Je niet toestaan de Website te gebruiken door middel van inloggegevens van derden, door middel van vervalste inloggegevens, of door middel van het omzeilen van technische beveiligingsmaatregelen, ongeacht of deze maatregelen adequaat zijn.
  4. Het is Je niet toegestaan via Onze Website virussen of programmatuur met ongewenste uitwerkingen, zoals bijvoorbeeld trojans, malware, wormen en backdoors, te verspreiden.
  5. Het is Je niet toegestaan Onze Website te gebruiken om ongevraagde (commerciële) berichten te versturen of te plaatsen (spamming).
  6. Je zult de inloggegevens verstrekt door Ons als een goed huisvader beheren. Het is Je niet toegestaan de inloggegevens bekend te maken aan derden.
 5. ARTIKEL 5. MEEDOEN AAN OPDRACHTEN

  1. Indien Je mee wil doen aan Opdrachten, dan moet Je je eerst registreren via de Website. Je bent verplicht om tenminste Je echte naam (dus geen nick name), Je e-mailadres en – als Je minderjarig bent – Je geboortedatum op te geven. Als een Ondernemer bent dan dien Je – naast de hiervoor bedoelde gegevens – tevens de handelsnaam (dit kan ook Je eigen naam zijn), het handelsadres en – als je ingeschreven bent in het handelsregister – het KvK-nummer opgeven. Als Wij het vermoeden hebben dat Je niet Je echte gegevens opgeeft, hebben Wij het recht om Je te weigeren. Als er in de loop van de tijd een verandering optreedt in een of meer van deze gegevens, ben Je verplicht om dit direct aan ons door te geven.
  2. In het geval dat Je je bij Ons laat registreren, krijg Je een unieke gebruikersnaam en password, waarmee je Jouw profiel kunt aanmaken. Je kunt Je password zelf veranderen. Je bent verplicht om ervoor te zorgen dat je Jouw profiel zorgvuldig gebruikt. Als een derde van Jouw profiel gebruik maakt, ben en blijf Jij verantwoordelijk voor dit gebruik. Als Je het idee hebt dat anderen zonder jouw toestemming van Jouw profiel gebruikmaken, dan moet je dit direct aan Ons melden.
  3. Je garandeert geen werk in te zenden (uploaden) dat aanstootgevend, pornografisch of racistisch is, aanzet tot haat of tot het plegen van strafbare feiten, dit alles ter beoordeling van Ons.
  4. Je kunt meedoen aan een door Ons uitgeschreven Opdracht indien je een profiel hebt aangemaakt op Onze Website.
  5. Wij bepalen de ingangsdatum, sluitingsdatum, het onderwerp, het te gebruiken formaat en eventuele andere voorwaarden van de Opdracht. Deze worden kenbaar gemaakt op de Website bij de Opdracht.
  6. Indien Jouw Inzending niet voldoet aan de specificaties, hebben wij het recht om Jouw Inzending te weigeren. Wij kúnnen hierbij een reden opgeven, maar Wij zijn daartoe niet verplicht.
  7. Wij hebben eveneens het recht om Jouw Inzending zonder verplicht te zijn een reden op te geven te weigeren indien Wij weten of vermoeden dat Jij handelt of hebt gehandeld in strijd met Onze algemene voorwaarden.
 6. ARTIKEL 6. BEOORDELING EN PRIJS

  1. Wij beoordelen allereerst en uitsluitend of Jouw Inzending voldoet aan de voorwaarden voor deelname.
  2. De beoordeling van Jouw Inzending wordt verder gedaan door de bezoekers van de Website op de manier zoals op de Website aangegeven. Wij genereren de beoordelingen door middel van de daartoe in de Website opgenomen functionaliteit. Wij hebben het recht om Jouw Inzending van verdere deelname uit te sluiten, indien Wij weten of vermoeden dat jij of derden proberen de uitslag te beïnvloeden op een wijze, die oneerlijk is of onevenredig nadeel oplevert voor andere deelnemers. Dit lid geldt niet bij Gesloten Opdrachten, in dat geval bepaalt de opdrachtgever van Ons de winnaar.
  3. 6Indien aan de Opdracht een andere prijs verbonden is dan uitsluitend de eervolle vermelding, dan hebben Wij het recht om – indien dit om technische of praktische redenen noodzakelijk is – een andere inzending als winnaar aan te wijzen. Wij zullen echter altijd zo veel als mogelijk rekening houden met het oordeel van de bezoekers.
  4. De prijs bestaat uit een eervolle vermelding op de Website en – indien dit is opgenomen in de specificaties – het (al dan niet door Onze opdrachtgever) in productie nemen van de winnende inzending. Indien aan Jouw Inzending de prijs wordt toegekend, heb je zonder toestemming van Ons niet het recht hier ruchtbaarheid aan te geven.
  5. Ben je een Ondernemer, dan mag je als winnaar Ons een factuur uitreiken voor het bedrag als hiervoor bedoeld (als de prijs een geldbedrag is), waarbij Je dit bedrag op de factuur verhoogt met de toepasselijke BTW. Ben je geen Ondernemer, dan betalen wij Je het bedrag alleen uit als je Ons uitbetalingsformulier volledig hebt ingevuld, en Ons van een kopie van je paspoort, rijbewijs, Europese Identiteitskaart of verblijfsvergunning kunt voorzien. Wij weten dat het vragen van een kopie van een identiteitsbewijs aan strenge regels is onderworpen, echter, Wij maken gebruik van de IB47-regeling van de belastingdienst, en Wij willen dat alles in dat kader klopt.
  6. Ben je geen Ondernemer, dan dien Je er zelf voor te zorgen dat bedragen die door Ons aan Jou worden overgemaakt, aan de belastingdienst worden aangegeven.
 7. ARTIKEL 7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  1. 7.1. Wij onderscheiden twee situaties. Namelijk de situatie dat Je mee doet aan een Gesloten Opdracht, en de situatie dat Je mee doet aan een Open Opdracht. Doe Je mee aan een Open Opdracht dan geldt lid 7.3 van dit artikel. Doe je echter mee aan een Gesloten Opdracht, dan gelden de leden 7.2.1 tot en met 7.2.3 van dit artikel. Lid 7.4 van dit artikel geldt altijd.
  2. Gesloten Opdracht

   1. Voor Opdrachten krijgen wij van Onze opdrachtgevers in sommige gevallen materiaal dat door de Deelnemer verwerkt mogen worden in een Inzending. Wij garanderen Jou dat wij van onze opdrachtgevers toestemming hebben gekregen om het materiaal door Jou te mogen laten gebruiken in het kader van de Opdracht. Dat betekent echter dat Je het materiaal niet mag aanwenden buiten de Opdracht.
   2. De intellectuele eigendomsrechten, en dan in het bijzonder de auteursrechten, welke op Je Inzending berusten, komen bij Ons te berusten. Dit vragen Wij omdat veel van Onze opdrachtgevers ook de intellectuele eigendomsrechten wensen te verwerven, alleen als wij de intellectuele eigendomsrechten van Jou verwerven zijn Wij instaat aan de wens van onze opdrachtgevers te voldoen. Voor het geval er voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten een separate akte vereist is, garandeer Je aan de overdracht te zullen meewerken. Voor het geval Je niet meewerkt, of door omstandigheden niet kan meewerken aan de overdracht, verleen Je hierbij aan Ons een onherroepelijke bijzondere volmacht, welke inhoudt dat Wij namens Jou zo’n akte mogen ondertekenen. Wij zullen vanzelfsprekend pas van die volmacht gebruik maken als Wij Jou eerst in gebreke hebben gesteld ter zake het niet of niet-afdoende meewerken.
   3. Verder doe je afstand van de persoonlijkheidsrechten welk Je eventueel ingevolge de auteurswet van 1912 toekomen. Dit betekent dat Je Jouw persoonlijkheidsrechten niet meer kunt uitoefenen.
  3. Open Opdracht

   1. Je blijft auteursrechthebbende van de Inzending, echter Je stelt Je Inzending aan ons ter beschikking onder de Creative Commons licentie. De Creative Commons licentie kent echter verschillende verschijningsvormen. In dit geval gaat het om de zogenaamde Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Hierdoor geef Je derden toestemming om je Inzending te delen, kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. Daarnaast is iedereen vrij om je Inzending te bewerken, te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden, mist aan de voorwaarden van de licentie wordt voldaan. De consequentie is dat Wij Jouw inzendingen alleen beschikbaar kunnen stellen onder dezelfde licentie. Dit betekent dat wij altijd Je naam zullen vermelden, en zullen verwijzen naar de Creative Commons Naamsveremlding-GelijkDelen licentie.
   2. Als je hebt aangegeven -door middel van een vinkje bij Je profiel- dat Je niet wil dat Wij jouw Inzending gebruiken om deze als e-card of als realcard te kunnen versturen, dan geldt voorgaande lid niet. In dat geval blijf Jij auteursrechthebbende van de Inzending, en geef Je ons een onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, gebruiksrecht (licentie) om de Inzending op de Website te mogen tonen.
  4. Inbreuk rechten derden

   Je garandeert ons geen inbreuk te maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Dit betekent dat Je geen materiaal zult gebruiken in de Inzending waarop (intellectuele eigendoms)rechten van derden berusten. Je vrijwaart Ons voor aanspraken van derden ter zake eventuele inbreuken op (intellectuele eigendoms)rechten van die derden. Wij kunnen niet controleren of Je geen materialen gebruikt hebt waarop (intellectuele eigendoms)rechten van derden berusten, het is daarom Jouw verantwoordelijkheid dit van te voren uit te zoeken als voordat Je de Inzending aan Ons ter beschikking stelt. Verder garandeer je Ons dat de Inzending tot stand is gekomen door Jouw Creativiteit, en dus niet tot stand is gekomen door Creativiteit van een ander. Wij kunnen indien Wij twijfelen Jou vragen aan te tonen dat je Inzending door Jouw creativiteit tot stand is gekomen, en aan te tonen dat Je Inzending geen inbreuk maakt op rechten van derden.